EU Paterna saca adelante una moción para que el Consejo Económico y Social tenga mayoría obrera por ser la clase mas numerosa

Esquerra Unida ha propuesto en el pleno de este miércoles una moción la modificación del Consejo Económico y Social para constituirla como segunda cámara en el municipio para debatir y para trazar la línea económica que debe seguir Paterna, de una manera más justa, más democrática y más representativa.

 Para EU, “cada clase social tiene sus intereses. Los grandes empresarios comparten un mismo interés y persiguen unos mismos objetivos. Los grandes empresarios son los que más facilidades tienen. Persiguen únicamente ganar dinero aunque sea a costa de los derechos de los trabajadores de sus empresas. Los pequeños empresarios y los autónomos persiguen unos intereses distintos, puesto que sus dificultades son mayores y sus circunstancias son distintas. Trabajan mucho, tienen muchas dificultades económicas y tienen poca seguridad. Los trabajadores, ya sean asalariados, funcionarios, o parados, ya sean españoles o extranjeros, tienen sus intereses propios. Tener trabajo, un trabajo con derechos, vivir con dignidad, y que se le respete”, señala el portavoz de EU, Javier Parra.

 “Hay votantes de todos los partidos en todas las clases sociales, que aunque voten lo mismo, tienen distintos intereses. Por ejemplo, no tiene los mismos intereses un parado sin prestación por desempleo que por ejemplo el dueño de Automóviles Palma, que seguramente también vote al PP”, señala Parra, quien considera oportuno “reconvertir el Consejo Económico y Social en una cámara representativa según el peso que las distintas clases sociales tengan en el municipio”.

 “Confiamos en que todos los partidos hayan comprendido bien la moción que hoy se ha aprobado por unanimidad”, señaló Parra.

Anuncis

Aprovada la moció d’Esquerra Unida – Quart per la Dació en pagament

Aquesta moció presentada per Esquerra Unida s’aprovà al ple del 3 de juliol per 5 vots a favor EU i PSOE i 2 abstencions del PP.

Al Ple de l’Ajuntament de Quart de les Valls

MOCIÓ DE RECOLZAMENT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR DE LA REGULACIÓ DE LA DACIÓ EN PAGAMENT, DE PARALITZACIÓ DELS DESNONAMENTS I DEL LLOGUER SOCIAL.

En Josep Vicent Langa Gómez, regidor d’EUPV a l’Ajuntament de Quart de les Valls presenta al Ple per al seu debat la següent Moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Amb la crisi i l’augment de l’atur moltes famílies han arribat a una situació límit que no els permet cobrir les necessitats més bàsiques. Segons dades del Consell General del Poder Judicial, sols entre 2007 i el tercer trimestre de 2011 en l’Estat Espanyol s’han produït 151.369 processos de desnonament, amb 328.000 execucions hipotecaries iniciades.

Les famílies no solament s’enfronten a la pèrdua de la seua vivenda sinó a una condemna financera: l’entitat bancària interposa una demanda i s’inicia el procés d’execució hipotecaria que finalitza amb la subhasta de l’immoble, si queda deserta (succeeix en més del 90% dels casos), amb la llei vigent l’entitat bancària s’adjudica la vivenda pel 50% del valor de taxació i segueix reclamant el pagament del deute, més els interessos i el cost judicial, a persones en situació d’insolvència, mitjançant l’embargament de nomines, comptes i  embargaments als avalistes.

Aquesta legislació permet que les entitats financeres s’adjudiquen les vivendes pel 50% del valor de taxació, la qual cosa no te comparació amb les legislacions de països del nostre entorn i a més a més es tracta d’un efecte sovint desconegut per les famílies afectades quan signaren els contractes hipotecaris amb informació insuficient i enganyosa.

Considerem inadmissible i injust que en un Estat social i democràtic de dret, les conseqüències de la crisis recaiguen sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari. El que s’exposa vulnera l’actual marc jurídic, ja que el dret a la vivenda és un mandat constitucional recollit en l’article 47 de la Constitució Espanyola, també l’article 33 limita el dret a la propietat privada al compliment de la seu funció social, i s’incompleix en tant i en quant els pisos buits son acumulats pels bancs, o l’article 24 que garanteix la tutela judicial i és vulnerat en els processos d’execucions hipotecaries on es produeix una clara indefensió. Així com la Declaració Universal de Drets Humans (article 25), etc.

Per tant el Ple Municipal de Quart de les Valls adopta els següents ACORDS:

Primer.- Demanar al Govern central que, com proposa la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i altres organitzacions socials, modifique la regulació hipotecaria incloent la dació en pagament, tal i com recull la iniciativa legislativa popular.

Segon.- Instar al Govern a aprovar una moratòria als processos de desnonament i que aproven mesures urgents destinades a que els milers de pisos buits que acumulen els bancs es posen a disposició de les famílies que han estat víctimes d’un desnonament en règim de lloguer social, no superant el 30% de la renda familiar disponible.

Tercer.- Donar suport a la recollida de signatures de la ILP impulsada per les entitats defensores dels afectats per les hipoteques, facilitant la recollida de signatures en la via pública, aprofitant esdeveniments socials, mercat, etc.

Quart.- Traslladar l’acord al Consell de Ministres, al Parlament Autonòmic,  i a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca del Camp de Morvedre

 25 de juny de 2012

Moció per a demanar la Derogació del Decret-Llei 3/2012, de reforma laboral.

Grup Municipal Esquerra Unida

Moció per a demanar la Derogació del Decret-Llei 3/2012, de reforma laboral.

El 12 de febrer ha entrat en vigor el RDL 3/2012, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral aprovada pel Govern. La reforma suposa la reducció de drets col·lectius i individuals de la classe treballadora, amb la “justificació” de reduir l’atur quan és el propi Govern qui reconeix que en 2012 l’atur augmentarà. El Govern doncs ha aprofitat la crisis del sistema capitalista i l’enorme taxa d’atur per a donar suport als postulats més “agressius” de la patronal.

La reforma laboral no ajudarà a la creació d’ocupació com no ho va fer la seua predecessora el 2010. Desregula i individualitza les relacions laborals, amplia el poder unilateral dels empresaris, abarateix l’acomiadament, baixa els salaris i ataca al sindicalisme:

 • Nou contracte de treball, per a empreses de menys de 50 treballadors/es, amb un període de prova d’un any, durant el qual el/la treballador/a pot ser acomiadat sense causa, ni preavís, ni indemnització. A més a més amb incentius fiscals i bonificacions en la  Seguretat Social. En la practica suposarà a més un atac a la llibertat d’organitzar-se sindicalment, ja que qualsevol acció o veu discordant del treballador/a podrà acabar en un comiat sense motivar.
 • Modificació del contracte de formació, (art. 11.2 del ET). Augmenta l’edat, abans era per a joves de 16 a 21, ara passa de 16 a 25 anys. Es permet que se puga encadenar aquest tipus de contracte en la mateixa empresa si l’activitat realitzada és distinta. La retribució passa de ser la establerta en conveni, al Salari Mínim. Suposa estendre els contractes basura afavorint el frau.
 • Abaratiment de l’acomiadament. Modifica el art. 56.1 del ET. La indemnització per acomiadament improcedent passa de 45 dies i 42 mensualitats a 33 dies i 24 mensualitats. Desapareixen salaris de tramitació, només es pagaran en cas de que l’empresa opte per la readmissió.
 • Dret de l’empresari a disposar arbitràriament del 5% de la jornada dels/les treballadors/es. (art. 34.2 del ET) sense necessitat d’acord.
 • Reducció salarial. (ART. 41 del ET), permet realitzar modificacions substancials de les condicions de treball. Afectant a la jornada de treball, horaris, torns, etc. Possibilitat de reducció de salaris per raons tècniques, organitzatives o de producció. Sense que els/les treballadors/es puguen acudir a l’autoritat laboral.
 • Amplia el poder empresarial, para imposar funcions diferents i traslladar als/les treballadors/es a altre centre sense necessitat de justificació organitzativa.
 • Facilita l’acomiadament col·lectiu. (art. 51 de l’ET) Facilita els acomiadaments que afecten al 10 % de la plantilla, serà suficient que es dóne una reducció d’ingressos o vendes durant tres trimestres, permetent l’acomiadament col·lectiu per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. Elimina el requisit d’autorització per l’autoritat laboral. Suposa privar als/les treballadors/es del dret de negociació per unes millors condicions d’acomiadament.
 • Acomiadament per absentisme. Absència justificada d’un 20% de la jornada en dos mesos és motiu d’acomiadament. Suposa vulnerar el dret dels/les treballadors/es a la salut.
 • Responsabilitza de la crisi a les víctimes. Un/a treballador/a en situació d’atur amb prestació, en lloc de prendre’s el seu temps a la seua preparació, recuperació i recerca d’ocupació poden ésser condemnats a fer treballs per a la comunitat.
 • Limita els convenis d’àmbit superior. Prioritat dels convenis de empresa sobre els d’àmbit superior (estatal, autonòmic o provincial), la qual cosa suposarà la pèrdua de drets dels/les treballadors/es en qüestions com el salari, complements, hores extres, horaris, vacances, classificació professional, conciliació, etc. Es podrà establir pitjors condicions laborals.
 • Desapareix la ultractivitat dels convenis. (art. 86.3 ET) Superat el període de 2 anys sense que es signe un conveni s’aplicarà el conveni d’àmbit superior, sense perllongar les millores que haguera pogut acumular el conveni caducat per l’acció d’anys de negociació col·lectiva.
 • Empreses de col·locació. (modificació art. 16.3 ET), permet definitivament que les empreses de col·locació privada actuen como intermediaris entre treballadors i empreses. Suposa deixar en mans privades un servei que sempre s’ha prestat de manera pública, possibilitarà que es cometen arbitrarietats en funció del interès patronal. Suposa renunciar a que els serveis públics d’ocupació milloren els seus mecanismes d’actuació.

 Estem assistint a mobilitzacions de treballadors/es entre les quals hi ha convocada una Vaga General per al proper 29 de març. Davant del conjunt d’agressions socials que estem vivint urgeix la presa de respostes contundents.

Per això llance la següent PROPOSTA D’ACORD:

1.- L’Ajuntament de Quart de les Valls rebutja el RDL 3/2012, de mesures urgents per a la reforma laboral.

 2.- L’Ajuntament de Quart de les Valls insta al Govern a la retirada immediata del RDL 3/2012, de mesures urgents per a la reforma laboral.

3.- L’Ajuntament de Quart de les Valls fa palès mitjançant la present el seu suport a les diferents mobilitzacions en contra de la reforma laboral dutes a terme per les organitzacions socials i a la Vaga General del 29 de març.

4.- Traslladar l’acord a:

– A la presidència del Govern de la Nació.

– A la Ministra de Treball.

– Als sindicats que actuen en el àmbit del Camp de Morvedre: CCOO, UGT, CGT, CNT.

  12 de març 2012